НАЧАЛО / НОВИНИ  |  АРХИВ  |  Защита на личните данни
ЗА НАС  |  КОНТАКТИ  |  EN  | Начало Карта на сайта Обратна връзка Търсене

Политика за защита на личните данниПолитика за защита на личните данни

Защита на личните данниЗащита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА
ФОНДАЦИЯ „МЛАДА БЪЛГАРИЯ“


Фондация „Млада България“ отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законодателството в областта на тяхната защита. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни събираме за вас, с каква цел, за какъв срок ги обработваме и какви са вашите права.
Фондацията обработва и защитава личните данни, събрани в процеса по осъществяване на нейната дейност, а именно: Развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското общество чрез съхраняването и утвърждаването на българските национални ценности и добродетели в подкрепа на демократичното и гражданско общество. Фондацията осъществява инициативи в областта на обществените и хуманитарни науки, технологиите и образованието.
Служителите на Фондацията, които обработват лични данни, преминават регулярни обучения и поемат ангажимент за поверителност и за неразкриване на информацията, съдържаща лични данни. Те спазват следните принципи при обработка на лични данни:
 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Обработка съгласно точно определени и законни цели;
 • Стриктно спазване на целите и обема на данни, съхранявани и обработвани по повод управлението на човешките ресурси;
 • Коригиране и заличаване на личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
 • Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват.
 
І. Данни за администратора, координати за връзка с него:
Фондация „Млада България“ с ЕИК 121542489 и седалище и адрес на управление в град. София 1202, район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 2 е администратор на данни.
За контакт с нас: София 1407, ул. „Филип Кутев“ №5
Имейл: mlada.bg@gmail.com
 
ІІ. Данни за връзка с ДЛЗД:
В изпълнение на Регламент (ЕС)2016/679, Фондацията ни определи длъжностно лице за защита на личните данни. За контакт с него може да използвате тел. 02 42 83 337 и имейл: gdpr@overgas.bg
 
ІІІ. Категории лични данни, които обработваме:
 • Три имена, ЕГН, адрес;
 • Данни за контакт – имейл и телефон;
 • Данни за здравословното състояние на физически лица;
 • Данни относно резултатите от участието на физическите лица – деца в конкурси и състезания (клас, училище);
 • Снимки;
ІV. Целите на обработване, за които личните данни са предназначени:
 1. Фондацията обработва лични данни за целите на изпълнението на предмета на сключените договори, с цел идентификация на лицата.
 1. Фондацията обработва лични данни в изпълнение на законови задължения.
 1. Фондацията обработва лични данни във връзка с провеждане на дарителски акции.
 1. Фондацията обработва лични данни във връзка с изготвяне на класиране в състезания и конкурси.
V. Основанието за обработване на личните данни:
Фондацията обработва Вашите лични данни на следните основания:
 • Договорно и преддоговорно основание - на първо място Вашите лични данни са ни необходими за предприемане на стъпките преди сключването на различни видове граждански договори, както и за сключването и изпълнението на такъв договор.
 • Законово задължение - обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово - счетоводни цели.
 • Обществен интерес - в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.
 • Вашето ясно, изрично, конкретно и доброволно дадено съгласие;
 • Легитимен интерес - Вашите лични данни са ни необходими и за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на Фондация, за реализиране на нашите права и интереси.
VІ. Получатели на данни:
Фондацията се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички физически лица, чиито лични данни обработваме. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън Фондацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.
Ние можем да споделяме Вашите данни с:
 • Наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор;
 • Партньори на Фондацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;
 • Средства за масова информация и социалните мрежи с цел популяризиране на съответното мероприятие;
 • На компетентните органи, при осъществяване на техните правомощия, предвидени по закон и при направено изрично искане.
 • На нашата страница във връзка с изготвяне и оповестяване на класиране от състезания и конкурси и разпределение на участниците по зали за участие в същите.
Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги или техни законови задължения.

Фондацията може да предава данни на нейни партньори, контрагенти, доставчици на услуги, установени в ЕС и извън него, с които Фондацията е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това в нашата държава. В такива случаи Фондацията ще изисква гаранции, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави. Адекватната защита обикновено означава да се вменят на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от Фондацията

 
VІІ. Срок за съхранение на данните:
Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват. В случай че личните данни се събират на база договорно основание, те ще бъдат обработвани от нас пет години след прекратяване на договора, а при останали неуредени задължения – до тяхното уреждане или до изтичане на давностния срок по Закона за задълженията и договорите. Документите, обработвани за счетоводни цели в сроковете по Закона за счетоводството и Данъчно-осигуретелния процесуален кодекс. Предоставените лични данни на основание Вашето съгласие ще обработваме за срока, за който съгласието е дадено или до оттегляне на съгласието. Част от личните данни /напр. снимков материал от проведени събития, конференции, състезания, конкурси може да бъде съхраняван за неопределен срок с оглед обществения интерес, както и за исторически и научни цели, свързани с дейността на Фондацията/.
 
VІІІ. Права на Субекта на лични данни:
С оглед на факта, че Ние обработваме Ваши лични данни, Вие имате следните права:
 • право на информация и достъп до обработваните Ваши лични данни;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на оттегляне на съгласието, което сте дали за обработване на лични данни;
 • право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 • право на жалба - в случай че решите, че Вашите права и свободи са нарушени може да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2.
 • право на защита по съдебен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
ІХ. Източник на данните: Данните събираме пряко от Вас, както и от училищата участници в нашите състезания.
 
Х. Не извършваме автоматизирано вземане на индивидуални решения.
 
ХІ. Мерки за сигурността на личните данни:
За да осигурим адекватна защита на обработваните лични данни, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни, като се придържаме към най-добрите практики от международните стандарти (ISO27001:2013 за информационна сигурност, ISO31000:2018 за управление на риска и ISO9001:2008 за системи за управление на качеството и изискванияи др.).
Фондацията е установила механизми по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните. В изпълнение на минималните изисквания за защита на личните данни прилагаме и технически способи като криптиране, псевдомизиране, анонимизиране и др.
ХІІ. Промени на Политиката за лични данни:
Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като Вие ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.

powered by x-non : 0,015